روش پرداخت BPO به چه معناست ؟

BPO به چه معناست ؟

BPO  یکی از روش های جدید پرداخت در تجارت بین المللی می باشد . روش اصلی در پرداخت در تجارت بین المللی در گذشته پیش پرداخت نقدی , مجموعه استاد ، اعتبار اسنادی و گشایش اعتبار بوده است .

همان طور که می دانید هر روش پرداخت نقاط ضعف و قوت خود را دارد . برای مثال در روش پرداخت گشایش اعتبار و پیش پرداخت استفاده از آنها بسیار آسان است . این روش ها ساده است اما بسیار هم برای صادر کننده و هم وارد کننده می باشد . در حالی که اعتبار اسنادی روشی امن برای پرداخت اما پیچیده و گران می باشد . آیا تجارت بین الملل به روشی جدید برای پرداخت نیاز ندارد ؟ آیا روش BPO می تواند پاسخ مناسبی برای این مشکل باشد ؟

تعریف BPO

BPO یک روش پرداخت غیر قابل فسخ و متعهدانه می باشد که توسط بانک متعهد (بانک خریدار ) به بانک گیرنده ( بانک فروشنده ) به منظور پرداخت مقدار معیین شده در زمان و شرایطی که در قرارداد به توافق رسیده اند توسط ماشین الکترونیکی داده طی ضوابط معینی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی مشخص شده است پرداخت صورت می گیرد .

برخی از تعریف های مهم در پرداخت با تعهد بانکی (BPO)

منظور از بانک متعهد همان بانک خریدار در پرداخت با تعهد بانک می باشد . بانک متعهد قوانین اجباری ، اعتبار ، غیر قابل فسخ بودن اما شرایط پرداخت را و مسئولیت پاسخ دهی به بانک گیرنده را بر عهده دارد .

منظور از بانک گیرنده همان بانک فروشنده در پرداخت با تعهد بانکی  می باشد.

تجارت با رائه سرویس خدمات مهندسی  (TSU) به معنای ماشین تطبیق دهنده و ماشینی است که برای شما زمان و مقایسه داده هایی که با دقت گرفته شده از فاکنور مورد توافق و مدارک مرتبط آن ، به عنوان مثال پیش فاکتور ، حمل و نقل و بیمه

URBPO به معنای قوانین جهانی برای پرداخت با تعهد بانکی تحت نظارت اتاق بازرگانی بین المللی تحت شماره 750 می ابشد .

URBPO  ؛ همچنین یا  قوانین اتاق بازرگانی بین المللی یا ICC URBPO  قوانینی است که بر پرداخت با تعهد بانکی تحت نظارت اتاق بازرگانی بین المللی ایجاد شده است .

پرداخت با تعهد بانکی چگونه کار می کند ؟

پرداخت با تعهد بانکی و اعتبار اسنادی یک سری نقاط مشترک دارند . در ابتدا بانک نقش کلیدی را در هر دو روش پرداخت بازی می کند . دوماً بانک ها متعهد به پرداخت غیر قابل فسخ می باشند .

در پرداخت با تعهد بانکی انتقال ها بر پایه دو فرض یا اتنظار اساسی استوا است

  1. استفاده از حداقل زمینه ها ، خریدار ، فروشنده و بانک های درگیر در ترم پرداخت توافقی می باشد و شرایط توافقی می باشد و به حداقل اطلاعات  تجاری برای بررسی ریسک اعتبار نیاز دارد.
  2. ارسال اسنادی مثل بارنامه ، گواهی مبدأ و گواهی کیفیت , به صورت مستقیم از فروشنده به خریدار می رسد .

تعداد مدارک درخواستی بانک ها محدود تر خواهد شد و جابجایی مدارک سریع تر صورت میگیرد و حل و فصل مشکلات سریع تر صورت خواهد گرفت .

2853 بازدید
دیدگاه شما
بر روی (من ربات نیستم) تیک بزنید