تفاوت Seller draft با banking draft

 

  • Sellers Draft براتی است که فروشنده و یا طلبکار به عهده خریدار یا بدهکار صادر می نماید که به هیچ عنوان هیچ یک از بانک های کشور فروشنده یا خریدار تضمین پرداخت و یا تعهد پرداخت را به عهده نمی گیرد. در اعتبار اسنادی مدت دار اگر فروشنده قصد داشته باشد که قبل از سررسید پرداخت وجه، به وجه اسناد برسد می بایست از خریدار درخواست بنماید که اعتبار اسنادی مدت دار با عبارت acceptance افتتاح شود (در بند payment PI) ذکر شود: Deferred LC 180 days . پس از افتتاح LC و ارسال کالا برای خریدار فروشنده در مدت مقرر اسناد را به بانک ارائه می دهد. در این حالت همراه با اسناد حمل از بانک خود درخواست می نماید که براتی را به عهده بانک خریدار تنظیم و همراه اسناد حمل به بانک گشایش کننده ارسال نماید. بانک گشایش کننده پس از دریافت اسناد ابتدا اسناد حمل را مورد بررسی قرار داده و در صورت عدم مغایرت نسبت به قبول نویسی (acceptance) اقدام می نماید و برات را به بانک فروشنده عودت می دهد. بدیهی است بانک معامله کننده بعد از انتقال مالکیت و ظهر نویسی (endorsement) آن را به فروشنده تحویل می دهد. حال فروشنده می تواند به یکی از دو روش ذیل آن را واگذار و یا به فروش برساند. 1- with recourse با حق رجوع: فروشنده برات، برات مربوطه را به شخصی (حقیقی یا حقوقی) واگذار می نماید. اگر خریدار برات در روز موعود به بانک مراجعه و اگر برات تبدیل به پول نشد می تواند به فروشنده برات مراجعه، برات را به ایشان منتقل و از ایشان اصل پول و بهره مدت دار را دریافت نماید. 2- without recourse بدون حق رجوع: خریدار برات اگر در موعد مقرر به بانک مراجعه کند و اگر برات تبدیل به پول نگردد (به هر دلیلی) نمی تواند برات را به فروشنده عودت نماید.
1058 بازدید
دیدگاه شما
بر روی (من ربات نیستم) تیک بزنید