بخشنامه 158 سال 99

 با توجه به نامه دفتر مقررات صادرات و واردات صمت صرفا کشنده تحت ردیف تعرفه 87012000 و کامیون های ده تن و بالاتر از محل مصوبه هیأت وزیران در خصوص واردات کامیون های حداکثر سه سال کارکرده قابلیت ورود دارند.

دانلود بخشنامه

  • تاریخ: 1399/09/01
  • شماره: بخشنامه 158 سال 99
54 بازدید
دیدگاه شما
بر روی (من ربات نیستم) تیک بزنید