اصطلاحات بازرگانی

ترخیص ( گمرکی ): CLEARANCE

حق العمکاری: BROKER

ورود موقت: A.T.V

اعلامیه ورود بار به مقصد: Arrival Notice

حقوق و عوارض گمرکی: Duty

اظهارنامه صادراتی: Export declaration

عرشه کشتی: Dock

کانتینر بغل باز: Flat Rack/Flat Bed Container

اتاق بازرگانی: Chamber of Commerce

تاییدیه سفارش: O/C-Order Confirmation

تاییدیه فروش: S/C-Sales Confirmation

قیمت واحد کالا: U/P-Unit Price

سفارش خرید: P/O-Purchase Order

گواهی بازرسی کیفی: C.O.I – Certificate of Inspection

بازرسی پیش از حمل کالا: P.S.I – Pre Shipment Inspection

پول نقد در برابر ارایه سند: C.A.D – Cash Against Document

 

272 بازدید
دیدگاه شما
بر روی (من ربات نیستم) تیک بزنید